اخبار و مقالات

جنگل، با تنفس، بی جان شد
تاریخ انتشار : 1397/10/5 ساعت 09:13:04

جنگل، با تنفس، بی جان شد

طرح تنفس جنگل با هدف جلوگیری از تخریب و کاهش اراضی جنگلی، توقف بهره برداری از جنگل ها را به مدت طولانی در نظر دارد که اجرای ایده آن درسال۹۲ با عنوان "برنامه بهینه سازی، پایش و حفظ جنگل های کشور" مطرح شد.

براساس این مصوبه وزارت جهادکشاورزی وظیفه پایش جنگل ها و جلوگیری ازبهره برداری از درختان سالم را برعهده گرفت. دراین مصوبه، برداشت چوب های خشکیده و شکسته تا حدزیادی مجاز شمرده شده بود اما درنهایت وزیر جهاد کشاورزی دستورتوقف بهره برداری ازدرختان شکسته را برخلاف مصوبه سال ۹۲ صادرکرد.
 ایده تنفس جنگل دربرنامه ششم توسعه نیز تصویب شد تا بدین منظور ازسال 96 تا۱۴۰۰یک دوره چهارساله توقف بهره برداری ازجنگل ها اجرا شود. البته طبق یکی ازبندهای ماده 38 این طرح، برداشت چوب از جنگل توسط بهره برداران باید تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه به تدریج متوقف شود اما جهادکشاورزی به یکباره ازهمان سال اول، طرح های جنگلداری را متوقف کرد! 
دربرنامه ششم توسعه برای عدم توقف چرخه اقتصادی  کارخانه های نیازمند چوب، زراعت یا واردات چوب مطرح شد اما عمل به آن را به درستی شاهد نبودیم و عدم برداشت چوب از جنگل توسط شرکت های بهره بردار قانونی موجب افزایش قیمت چوب ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها شد. 
همچنین دامداران این نگهبانان محلی، از جنگل خارج و افراد زیادی که از راه جنگل امرار معاش می کردند بیکارشدند.
ازطرفی برای حفاظت ازجنگل ها بودجه زیادی نیاز است اما متأسفانه هزینه کافی از طرف دولت تامین نشده و جنگل ها تقریبا رهاشدند وقاچاقچیان با قدرت بیشتری نسبت به گذشته به جان جنگل ها افتادند‌.
 جنگل بی جان و آفات و بیماری در آن فراگیرشد، آمار درختان شکسته و خشکیده ی روی زمین افتاده روزبه روز افزایش یافته که این خود باتوجه به تجربه تلخ سیل سال ۷۸نکا، به یک بحران جدی تبدیل شده چرا که درهنگام وقوع سیل حرکت درختان روی زمین افتاده، خسارات جانی و مالی زیادی را وارد می کند. 
عدم بهره‌برداری ازدرختان و درعوض واردات آن عملا یک امر غیر حرفه ای است که خروج ارز ازکشور را نیز به همراه دارد.
حال جای سوال است آیا با ادامه روند طرح تنفس که هدف آن صیانت ازجنگل ها بوده درآینده شاهد ازدست دادن آن نخواهیم بود؟ 
آیا جنگل رهاشده، بیش ازپیش توسط قاچاق چیان بهره برداری نمی شود؟ یقینا عده ای از این وضعیت سود می برند.